Privacyverklaring

Pro Persona Holding, Pro Persona GGZ en de Pompestichting  gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens van haar website bezoekers, geïnteresseerden en sollicitanten om. Deze privacyverklaring  geeft een toelichting op de verwerking van persoonsgegevens en is in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het informeren van betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hieronder kun je lezen hoe wij omgaan met sollicitatiegegevens en de bescherming van jouw privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Welke gegevens verwerken we van sollicitanten in de precontractuele fase?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals e-mailadres.
 • Gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages.
 • Gegevens over de functie waarnaar je solliciteert.
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van jouw huidige/laatste baan en eventuele gegevens over de (toekomstige) beëindiging daarvan.
 • Gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen die je hebt gehad en over de (toekomstige) beëindiging daarvan.
 • Andere door jou (via je cv) verstrekte of bekende gegevens met het oog op het vervullen van de functie.
 • Door jou verstrekte foto’s.
 • VOG na arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Referentieverklaring van voorgaande werkgever.
 • Controlegegevens (BIG en AGB) en diploma(‘s) bij arbeidsvoorwaardengesprek.

Voor welke doeleinden worden sollicitatiegegevens verwerkt?

 • De beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
 • Communicatie met u gedurende de sollicitatieprocedure;
 • Opvragen van referenties;
 • Het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Welke grondslag(en) is, zijn van toepassing?

Artikel 6, lid 2, a AVG

 • Toestemming: de verwerking is noodzakelijk voor het (langer) bewaren van uw gegevens voor (toekomstige) posities
 • Toestemming: de verwerking is noodzakelijk voor het doorgeven van uw gegevens voor een persoonlijkheidstest
 • Toestemming: de verwerkinging noodzakelijk om contact op te nemen met referenten

 Wie ontvangen jouw sollicitatiegegevens?

Alle functionarissen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure.

Hoe lang worden je sollicitatiegegevens bewaard?

De wettelijke bewaartermijn van sollicitatiegegevens is vier weken. De bewaartermijn start op het moment dat de sollicitatieprocedure is afgerond. Indien wij sollicitatiegegevens langer willen bewaren – maximaal 1 jaar na afronding sollicitatieprocedure – dan zullen wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming vragen: je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Indien je in dienst komt, worden de benodigde gegevens tevens gebruikt om een arbeidsovereenkomst op te kunnen stellen. Er zal aan jou dan ook een privacyverklaring voor medewerkers beschikbaar worden gesteld.

Hoe beveiligen we sollicitatiegegevens?

De beveiliging van sollicitatiegegevens is geregeld door een combinatie van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Daardoor ontstaat een passend beschermingsniveau. Wij stellen dit periodiek bij indien nodig.

Wat zijn je rechten met betrekking tot sollicitatiegegevens?

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je sollicitatiegegevens:

 • Inzage in/overzicht van de gegevens die wij verwerken middels een overzicht;
  Je kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken.
 • Correctie en toevoeging;
  Als je vindt dat gegevens feitelijk onjuist in het sollicitatiedossier staan kun je schriftelijk/ per e-mailbericht verzoeken deze te corrigeren- en of aan te vullen.
 • Vernietiging;
  Je hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) het sollicitatiedossier te laten vernietigen. In dat geval kunnen wij de sollicitatieprocedure (tussentijds) staken vanwege het gebrek aan voldoende gegevens.
 • Beperken van de verwerking;
  Je hebt het recht om ons te vragen het dossier voor bepaalde medewerkers af te schermen en hen de toegang tot die gegevens te laten blokkeren.

Welke termijn geldt voor het gehoor gegeven aan een verzoek tot uitoefening van rechten?

Aan een verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Voordat aan het verzoek wordt voldaan kan naar een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd om jouw identiteit te controleren.

Worden er gegevens aan derden verstrekt?

In voorafgaand bekend gemaakte gevallen geven we je persoonsgegevens door aan een opdrachtnemer die assessments verricht ter bepaling van de geschiktheid van een sollicitant.  Dit gebeurt alleen met specifieke toestemming. Deze opdrachtnemers zijn mede-verantwoordelijk voor de gegevens die worden verkregen bij de onderzoeken.

Het kan in bepaalde gevallen nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan andere (ICT) opdrachtnemers, die namens ons gegevens verwerkt. Met deze partijen (zogeheten ‘verwerkers’) sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin o.a. wordt vastgelegd dat zij met dezelfde zorgvuldigheid omgaan met de gegevens als  Pro Persona Holding, Pro Persona GGz en de Pompestichting, dat ze de gegevens goed beveiligen en wat er wordt gedaan in het geval van een datalek. Voor het intern gebruik van persoonsgegevens geldt dat alleen medewerkers die op basis van hun functie bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken, hiertoe zijn geautoriseerd. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Wijzigingen

Pro Persona, Pro Persona GGz en de Pompestichting behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.

Cookies

Op onze website (link volgt) kunnen bezoekers zelf de instellingen van hun cookies aanpassen.

Vragen?

Pro Persona GGz is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in het kader van uw oriëntatie, sollicitatie en/ of indiensttreding worden verwerkt.

Pro Persona Holding, Pro Persona GGZ en de Pompestichting hanteren een gezamenlijk privacybeleid en hebben gezamenlijk een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld die toezicht houdt op, en de organisaties adviseert over, de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

De FG is onafhankelijk en direct benaderbaar voor klachten of vragen ter attentie van de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de FG vindt u onderaan deze verklaring.

 

Contactgegevens

Heeft u een vraag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of u wilt gebruik van de in deze verklaring omschreven rechten, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via de onderstaande gegevens:

Privacy Officer Pro Persona

Postadres: Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze
e. privacy@propersona.nl

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postadres: Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze
e. functionaris.gegevensbescherming@propersona.nl
t. (026) 483 31 95

Publicatie en wijzigingen

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 01-03-2023 en zal indien daar aanleiding toe is worden gewijzigd. Wijzigingen worden gepubliceerd op deze website.