TwitterFacebookLinkedIn

Refereeravonden

3 november 2020

Uitnodiging webinar 

De therapeut

De avond wordt gevuld met een hoofdspreker en twee opleidelingen die in het kader van de opleiding tot klinisch psycholoog hun onderzoeksresultaten presenteren. De inhoud van hun lezingen is gerelateerd aan de lezing van de hoofdspreker. 

Sprekers
Drs. Susan Boogaard-Klinkien, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, discipline klinische psychologie Pro Persona

Msc. Daniëlle Pool, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, discipline klinische psychologie Pro Persona

Dr. Anton Hafkenscheid, klinisch psycholoog/psychotherapeut verbonden aan het Sinai Centrum (onderdeel Arkin). Tevens docent RINO Groep en Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Programma 

17.30 – 17.35 uur    Opening en hosting door prof. dr. Agnes Scholing, P-opleider psychologen Pro Persona

17.35 – 18.05 uur    Susan Boogaard-Klinkien 

18.05 – 18.35 uur    Daniëlle Pool

18.35 – 18.45 uur    Pauze

18.45 – 19.35 uur    Anton Hafkenscheid 

19.35 – 19.45 uur    Ruimte voor vragen / discussie  

19.45 uur        Sluiting

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, FGzP, de VSR en het kwaliteitsregister V&V.


Lezing GIOS Susan Boogaard-Klinkien 
Samenvatting
Patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) hebben langdurig zorg nodig in de GGZ, waarbij vaak verschillende behandelaars betrokken zijn, tegelijkertijd en door de tijd heen. De aard van hun problematiek maakt echter dat ze moeite hebben met het aangaan van langdurige relaties met anderen, waaronder hun behandelaar(s). Tegelijk is een goede behandelrelatie essentieel om de behandeling goed te laten lopen. Dat dat de behandeldoelen van patiënten en behandelaars lang niet altijd met elkaar overeen komen kan de behandelrelatie nog meer onder druk zetten. Het zou daarom goed zijn als de therapeutische relatie (TR) juist bij deze doelgroep regelmatig wordt geëvalueerd. In Nederland zijn tot nu toe geen instrumenten onderzocht die specifiek zijn ontwikkeld om de therapeutische relatie te meten bij EPA-patiënten met een psychose. In deze presentatie wordt ingegaan op de resultaten van een onderzoek naar de Nederlandse versie van de Scale to Assess the Therapeutic Relationship (STAR-NL), een instrument dat specifiek voor de EPA groep werd ontwikkeld. Aan het onderzoek namen 65 EPA-patiënten met een psychose deel, die in behandeling waren bij Pro Persona, en hun behandelaars. De factorstructuur en betrouwbaarheid van de Nederlandse versie van de STAR werd geëvalueerd. In het referaat worden de bevindingen besproken en aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan.


Lezing GIOS Daniëlle Pool
Samenvatting
Het concept therapeutische relatie krijgt meer betekenis wanneer er meerdere metingen worden gebruikt om de kwaliteit van de therapeutische relatie te meten. Eerste studies naar patronen in de therapeutische relatieontwikkeling identificeerden zes patronen. Studies naar patronen die zich in langdurende therapie ontwikkelen zijn schaars. Een groep die patiënten die vaak langdurende therapie volgt en waarbij het goed (blijven) hanteren van de therapeutische relatie een voorwaarde voor behandeling is, zijn patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. In deze groep is een subgroep te onderscheiden van patiënten die voldoen aan de criteria voor een ernstige psychische aandoening (EPA). Deze lezing bespreekt de studie naar patronen in de therapeutische relatie bij 168 patiënten met een persoonlijkheidsstoornis die wel en niet voldoen aan de criteria voor EPA, welke werd gemeten aan de hand van de Nederlandse versie van de Scale for The Assessment of the therapeutic Relationship, voor een periode van 7 maanden. Beide groepen laten opmerkelijke patronen zien.  


Lezing Dr. Anton Hafkenscheid
Samenvatting
De (kwaliteit van de) therapeutische relatie: een kritische visie
Behandelaars die de waarde van de therapeutische relatie in twijfel trekken zijn in de ggz nauwelijks meer te vinden. Wel is er verdeeldheid over de vraag hoe belangrijk de kwaliteit van de therapeutische relatie is voor de mate van behandelsucces. Maar er zijn meer vragen. Wat maakt de kwaliteit van de therapeutische relatie belangrijk? Wanneer heeft de therapeutische relatie kwaliteit? Hoe meten we de kwaliteit van de therapeutische relatie? Moet de therapeutische relatie eerder als onafhankelijke of juist als afhankelijke variabele worden gezien? En wat verstaan we trouwens onder ‘therapeutische relatie’ en onder ‘kwaliteit’? Deze vragen laten geen eenvoudige en eenduidige antwoorden toe. Toch kunnen we ze niet uit de weg gaan. Aan de hand van genoemde vragen geeft de spreker in deze presentatie zijn kritische visie op de (kwaliteit van de) therapeutische relatie.

Dr. Anton Hafkenscheid is als klinisch psycholoog en psychotherapeut verbonden aan het Sinai Centrum, een landelijk werkende Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, inmiddels onderdeel van Arkin. Hij is supervisor en leertherapeut NVP, VGCt en VPEP. Hij is docent aan postdoctorale opleidingen voor de geestelijke gezondheidszorg (Centrale RINO Groep, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen) en gastdocent voor het postgraduaatsonderwijs aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij verrichtte de afgelopen decennia onderzoek naar de specifieke betekenis van tegenoverdracht. Voor zijn publicaties en lezingen op het gebied van de therapeutische relatie ontving hij eind 2013 de eerste Wim Trijsburgprijs van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). In 2014 verscheen van zijn hand een leerboek over relationele therapiemodellen, in 2018 een leerboek over deliberate practice.


Sluiting
De host en co-host sluiten de bijeenkomst af.

Digitale uitnodiging            
Voor aanmeldingen stuurt u een mail: lezingen@propersona.nl onder vermelding van “Webinar 3 november”. U ontvangt vervolgens een link met de Zoom toegang gegevens.

NB Locatie
NVT vanwege de digitale aanbiedingsvorm.