TwitterFacebookLinkedIn

Webinar

Webinar 9 februari 2021

Euthanasie, zingeving en positieve gezondheid in de GGZ

 

Sprekers
Drs. J. (Jeannette) A.M. Rutgers, psychiater/geneesheer-directeur Pro Persona
Drs. T. (Taco) M.C. Bos, geestelijk verzorger bij Pro Persona (Wolfheze en Arnhem) en voorzitter van de interne Begeleidingscommissie Levensbeëindiging op Verzoek
W. (Wilma) M. Hebbing, verpleegkundig specialist GGZ/opleider verpleegkundig specialist GGZ
Drs. D. (Dominique) T.M. van de Loo, arts in opleiding tot specialist discipline psychiatrie, aandachtsgebied volwassenen

Voorzitter: Raymond Brandt, verpleegkundig specialist GGZ/waarnemend opleider verpleegkundig specialist Pro Persona

Programma

17.30 – 17.35 uur Opening door Raymond Brandt

17.35 – 18.15 uur Jeannette Rutgers

18.15 – 18.35 uur Taco Bos

18.35 – 18.45 uur Wilma Hebbing

18.45 – 19.05 uur Discussie

19.05 – 19.20 uur PAUZE

19.20 – 19.40 uur Dominique van de Loo

19.40 – 19.50 uur Vragen en discussie

19.50 – 20.00 uur Afronding en sluiting

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, de FGzP, de VSR en het kwaliteitsregister V&V.

 

Introductie en samenvattingen lezingen

Jeannette Rutgers:Spreken over de dood, onderdeel van elke behandeling
In september 2018 is de multidisciplinaire richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis’ verschenen, bedoeld voor psychiaters en andere artsen aan wie een dergelijk verzoek wordt gedaan. Deze lijvige richtlijn besteedt o.a. aandacht aan de samenwerking met de patiënt en diens naasten en aan hoe GGZ-instellingen geacht worden deze richtlijn te implementeren.

In dit referaat zal in grote lijnen de inhoud van deze richtlijn worden geschetst. Daarnaast wordt aandacht besteed aan dilemma’s die psychiaters en artsen ervaren. Zij sluit af met een paar aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. 

Taco Bos: Interne Richtlijn en Begeleidingscommissie
Taco gaat in zijn co-referaat in op de Interne Richtlijn van Pro Persona. Totstandkoming, doel en inhoud van deze Interne Richtlijn worden toegelicht. Daarbij besteedt hij aandacht aan de sfeer waarin Pro Persona om wil gaan met verzoeken om levensbeëindiging van een patiënt, de relevantie van de Interne Richtlijn voor andere hulpverleners dan psychiaters, en vragen die de Interne Richtlijn op kan roepen, zoals de verhouding tot suïcidepreventie. Ook belicht hij de rol van de interne Begeleidingscommissie. Hij beëindigt zijn co-referaat met enkele aandachtspunten uit de praktijk.

Wilma Hebbing: Persoonlijke ervaring met euthanasie in de GGZ
Een goede vriendin was, zoals ze zelf formuleerde, ‘gediplomeerd psychiatrisch patiënt’. Het lijden was voor haar uitzichtloos en ondraaglijk. Samen met een ambulant verpleegkundige van een FACT team en een team van het Expertisecentrum Euthanasie mocht ik haar bijstaan in haar verzoek tot levensbeëindiging.

Dominique van de Loo: Zingeving en positieve gezondheid in de GGZ
Dominique zal haar eindreferaat houden in het kader van haar opleiding tot psychiater over haar onderzoek naar zingeving en positieve gezondheid in de GGZ. Positieve gezondheid is een concept van Machteld Huber en collega’s uit 2011: ‘gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en zelf regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Naar aanleiding van het kwalitatieve deel van haar onderzoek in 2016 heeft zij zes dimensies van gezondheid geformuleerd: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden (mentale functies en -beleving), zingeving (spiritueel-existentiële dimensie), kwaliteit van leven, meedoen (sociaal-maatschappelijke participatie) en dagelijks functioneren. Uit het kwantitatieve deel van Hubers onderzoek onder bijna 2000 deelnemers in de algemene gezondheidszorg (AGZ), bleek dat patiënten zingeving belangrijker vonden dan artsen en beleidsmakers.

Wij hebben een cross-sectioneel, observationeel onderzoek uitgevoerd binnen de basis GGZ en specialistische GGZ van Pro Persona en Utrecht Altrecht. Tijdens dit referaat zal antwoord gegeven worden op de volgende twee vragen: Hoeveel belang hechten de verschillende disciplines binnen de GGZ aan de dimensies van positieve gezondheid in vergelijking met de algemene gezondheidszorg? Hoe is de validiteit van de dimensie zingeving van M. Huber?

Sluiting
De host sluit de bijeenkomst af.

Locatie
Via platform ZOOM.

Digitale uitnodiging 
Aanmelden is verplicht:  
Register in advance for this webinar:

Aanmelden via deze link